HOSTING LITESPEED CPANEL 1G NVME

35,000 đ
1 tháng

Dung lượng NVMe 1GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính (Không giới hạn)
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 1GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
Tặng Theme & Plugin
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin

HOSTING LITESPEED CPANEL 2G NVME

50,000 đ
1 tháng

Dung lượng NVMe 2GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính (Không giới hạn)
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 1GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
Tặng Theme & Plugin
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin

HOSTING LITESPEED CPANEL 4G NVME

135,000 đ
1 tháng

Dung lượng NVMe 4GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính (Không giới hạn)
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 1GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
Tặng Theme & Plugin
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin

HOSTING LITESPEED CPANEL 6G NVME

270,000 đ
1 tháng

Dung lượng NVMe 6GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính (Không giới hạn)
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 1GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
Tặng Theme & Plugin
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin

HOSTING LITESPEED CPANEL 8G NVME

350,000 đ
1 tháng

Dung lượng NVMe 8GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính (Không giới hạn)
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 1GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
Tặng Theme & Plugin
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin

HOSTING LITESPEED CPANEL 10G NVME

495,000 đ
1 tháng

Dung lượng NVMe 10GB
Băng thông (Không giới hạn)
Subdomain (Không giới hạn)
MySQL Database (Không giới hạn)
FTP Account (Không giới hạn)
Email Account (Không giới hạn)
Domain chính (Không giới hạn)
Backup dữ liệu (Hàng ngày)
RAM 1GB
IOPS 4096
DISK I/O 50 MB/s
Entry Processes 150
Number of Process 200
Anti DDoS Basic
LiteSpeed Webserver
Shell Access
LScache
Tặng Theme & Plugin
Memcached Socket
Redis Socket
Free SSL
Imunify360
Jetbackup
Tặng Theme & Plugin

LIFETIME CPANEL LITESPEED HOSTING 1G

999,000 đ

Đặc điểm kỹ thuật
Dung lượng SSD 1GB
Website 10
MySQL/FTP 50
Sub Domains 50
Miễn Phí SSL