VPS#1-1-VN

120,000 đ
1 tháng
 • CPU Xeon-E5 1vCores
 • RAM 1 GB
 • Storage 20GB SSD
 • OS Linux/Windows
 • Việt Nam 1Gbps
 • Quốc tế 20Mbps
 • Datacenter FPT HCM

1-1 dero

120,000 đ
1 tháng
 • CPU Xeon-E5 1vCores
 • RAM 1 GB
 • Storage 20GB SSD
 • OS Linux/Windows
 • Việt Nam 1Gbps
 • Quốc tế 20Mbps
 • Datacenter FPT HCM

VPS#1-1-VN-Windows

120,000 đ
1 tháng
 • CPU Xeon-E5 1vCores
 • RAM 1 GB
 • Storage 20GB SSD
 • OS Linux/Windows
 • Việt Nam 1Gbps
 • Quốc tế 20Mbps
 • Datacenter FPT HCM

VPS#1-VN

150,000 đ
1 tháng
 • CPU Xeon-E5 1vCores
 • RAM 2 GB
 • Storage 30GB SSD
 • OS Linux/Windows
 • Network VN 1Gbps
 • Network US 10Mbps
 • Datacenter FPT

dero 233

120,000 đ
1 tháng
 • CPU Xeon-E5 1vCores
 • RAM 1 GB
 • Storage 20GB SSD
 • OS Linux/Windows
 • Việt Nam 1Gbps
 • Quốc tế 20Mbps
 • Datacenter FPT HCM

devo169.60.199.82

120,000 đ
1 tháng
 • CPU Xeon-E5 1vCores
 • RAM 1 GB
 • Storage 20GB SSD
 • OS Linux/Windows
 • Việt Nam 1Gbps
 • Quốc tế 20Mbps
 • Datacenter FPT HCM

VPS#2-VN

280,000 đ
1 tháng
 • CPU Xeon-E5 2vCores
 • RAM 4 GB
 • Storage 120GB SSD
 • OS Linux/Windows
 • Network VN 1Gbps
 • Network US 10Mbs
 • Datacenter FPT

VPS#3-VN

500,000 đ
1 tháng
 • CPU Xeon-E5 2vCores
 • RAM 8 GB
 • Storage 220GB SSD
 • OS Linux/Windows
 • Network VN 1Gbps
 • Network US 10Mbs
 • Datacenter FPT

VPS#4-VN

800,000 đ
1 tháng
 • CPU Xeon-E5 4vCores
 • RAM 16 GB
 • Storage 320GB SSD
 • OS Linux/Windows
 • Network VN 1Gpbs
 • Network US 10Mbs
 • Datacenter FPT

VPS#5-VN

1,670,000 đ
1 tháng
 • CPU Xeon-E5 8vCores
 • RAM 32 GB
 • Storage 640GB SSD
 • OS Linux/Windows
 • Network VN 1Gpbs
 • Network US 10Mbs
 • Datacenter FPT